Registrace
 
  Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA HEC-H
 

I. Úvod

I.1. Cestovní Agentura HEC-H, která je provozována společností HEC-H, s.r.o. (dále jen "CA"), je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří a agentur (dále jen "CK"), se kterými má CA uzavřenou řádnou smlouvu o obchodním zastoupení při realizaci prodeje zájezdů. CA spolupracuje výhradně s CK, s dlouholetou tradicí, u kterých máme doloženo pojištění proti úpadku, v platném znění. Doklad o pojištění CK zasílá zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro zahraniční cestovní kancelář zákazníkovi na požádání předložíme také kopii oprávnění konkrétní CK k provozování cestovní kanceláře.

I.2. Činnost CA tak spočívá v tom, že CA jménem příslušné CK a na její účet buď se zákazníkem přímo uzavírá cestovní smlouvu či jinou smlouvu o poskytnutí služeb v oblasti cestovního ruchu (dále jen "cestovní smlouva") dle výběru zákazníka nebo uzavření takové cestovní smlouvy zprostředkuje. Zákazník tak bere na vědomí, že subjektem zavázaným z těchto cestovních smluv je přímo CK, jejímž jménem je příslušná cestovní smlouva uzavírána.

II. Objednávka a rezervace zájezdu

II.1. V případě zájmu o uzavření cestovní smlouvy zákazník zašle CA e-mailem nezávaznou objednávku ve formě vyplněného formuláře na vybraný zájezd nebo službu v oblasti cestovního ruchu (dále jen "zájezd"). CA u pořádající CK zjistí, zda má požadovaný zájezd volnou kapacitu a případně obstará nezávaznou rezervaci. CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací uvedených na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a v cestovních pokynech zaslaných CA nebo pořádající CK. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v nabídce služeb, a to i po doručení objednávky.

II.2. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému HEC-H. Zákazník může zaslat libovolné množství objednávek, pokud však nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost ukončí.

II.3. CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka v případech, kdy opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky nebo objednávky, které zasílá s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti nechce zakoupit. CA také může odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

II.4. CA si dále vyhrazuje právo zákazníkovi odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné.

II.5. V případě, že zákazník neobdrží odpověď CA na svoji objednávku do sedmi dnů, potom se má v pochybnostech za to, že jeho nabídka byla odmítnuta.

III. Cestovní smlouva

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkovi a sdělení všech nutných údajů pro vyplnění cestovní smlouvy je zákazníkovi zaslán návrh cestovní smlouvy, a to e-mailem nebo poštou dle časového prostoru určeného pro realizaci smlouvy. S návrhem smlouvy CA zasílá také pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy, smluvní podmínky pořádající CK, doklad o pojištění proti úpadku pořádající CK a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo celé částky. Zákazník návrh smlouvy zkontroluje, svým podpisem potvrdí mimo jiné správnost svých osobních údajů na této smlouvě a také, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy a obratem zašle podepsanou smlouvu zpět CA e-mailem nebo poštou. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornovaní rezervace nebo zájezdu).

IV. Platební podmínky

IV.1. Zákazník bere na vědomí, že za objednaný zájezd hradí zálohu ve výši a za podmínek stanovených CK. CK může požadovat také zaplacení zálohy 100%. Bližší podmínky stanoví VOP jednotlivých CK.

IV.2. Platba probíhá dle dohody stran, časových možností a možností zákazníka buď bankovním převodem na účet CA nebo pořádající CK, složením hotovosti na účet CA nebo pořádající CK, nebo po dohodě v hotovosti přímo na naší pobočce.

IV.3. Jakákoliv platba podle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou až ve chvíli, kdy je částka připsána na účet CA nebo pořádající CK. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.

IV.4. V případě, že po podpisu cestovní smlouvy dojde ke slevě na dotyčný zájezd, potom tato sleva nezakládá právo zákazníka na sníženou cenu zájezdu.

IV.5. Bankovní poplatky při tuzemském bezhotovostním styku nese každá strana sama. V případě, že zákazník bude platbu zasílat z banky se sídlem mimo ČR nebo žádá výplatu do banky se sídlem mimo ČR, potom je povinen tuto skutečnost CA předem nahlásit a je povinen CA nahradit náklady spojené s mezinárodní platbou (tzn. zejména poplatky za přijetí i odeslání mezinárodní platby).

IV.6. Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla právní účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

IV.7. Strany se dohodly, že v případě rozporu mezi údaji uvedenými v nabídce CK a údaji uvedenými v cestovní smlouvě platí údaje uvedené v cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (uvedení špatné ceny za zájezd, nesprávný výpočet, přepsání, cena o jeden řád odlišná), potom se má v pochybnostech za  to, že se jedná o chybu a vůlí stran bylo sjednat cenu, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ujednání platí pro obě strany.

V. Povinnosti zákazníka, cestovní a vízové doklady

V.1. Každý cestující je povinen mít při účasti na zahraničním zájezdu s sebou platný cestovní pas, případně platný občanský průkaz pro cestu do států tvořících Schengenský prostor. Zákazníci jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (autobusová doprava, přestupy u letecké dopravy). Případné vízové formality si musí zákazník zajistit sám ještě před nastoupením cesty, pokud tato povinnost nevyplývá pro CK z cestovní smlouvy. CA ani CK nenesou odpovědnost za případné neudělení víza nebo jiného dokladu podmiňujícího vstup a pobyt ve vybrané destinaci.

V.2. Zákazník dále bere na vědomí, že pro různé destinace může být stanovena různá lhůta, po kterou musí být cestovní pas platný i po plánovaném návratu z destinace, přičemž u většiny destinací se jedná o platnost 6 měsíců po návratu. Zákazník tak sám zajistí, aby v rámci objednaného zahraničního zájezdu splňoval podmínky pro vstup na území cizího státu. Bližší informace lze získat na příslušné ambasádě nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. Tamtéž je cestující povinen si před objednáním cesty zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do dané destinace, včetně situace v destinaci. Za neověření nenese CA zodpovědnost.

V.3. Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Podmínky pro zasílání cestovních pokynů a dokladů jsou uvedeny ve VOP konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Doklady jsou doručeny zpravidla týden před odjezdem, letenky mohou být předány přímo na letišti od pracovníka dané CK.

VI. Zájezd na vyžádání

U některých zájezdů je třeba vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni také storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vrací vždy v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VII. Storno podmínky

VII.1. Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje. Před podpisem smlouvy je objednávka nezávazná. Po podpisu cestovní smlouvy je zákazník oprávněn stornovat objednaný zájezd (odstoupit od smlouvy) podle storno podmínek dané CK , která je pořadatelem vybraného zájezdu. Odstoupení od cestovní smlouvy musí být vždy písemnou formou s podpisem objednatele doručeno na e-mailovou adresu CA. Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.

VII.2. Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd v době před a po oznámení o rezervaci telefonicky nebo e-mailem bez storno poplatku.

VIII. Reklamace

Reklamaci služeb je nutno uplatnit přímo v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, aby mohla být sjednaná náprava pokud možno na místě samém. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě, je třeba reklamaci uplatnit u pořádající CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud zákazník učiní reklamaci u CA. Cestovní agentura po obdržení reklamace (s reklamačním protokolem z místa pobytu potvrzeným delegátem CK, fotografiemi atd.) tuto nejpozději do 3 dnů ode dne jejího přijetí odešle či předá pořádající CK k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s jejich reklamačním řádem.

IX. Osobní údaje

IX.1. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem serveru v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání zákazníkem daného souhlasu, a mohou být využity za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pořadateli zájezdu (CK) nebo osobám, které jsou oprávněny služby nabízet.

IX.2. Zákazník bere na vědomí, že veškerá písemná, elektronická a telefonní komunikace mezi ním a CA je zaznamenávána a archivována. Zákazník tak výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením záznamu o průběhu telefonického hovoru a jeho archivací.

X. Závěrečná ustanovení

Akceptací cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že jsou mu tyto všeobecné smluvní podmínky známy, dále, že se seznámil se všeobecnými cestovními podmínkami příslušné CK, že je prostudoval a v plném rozsahu je přijímá, že souhlasí s používáním svých osobních údajů pro potřeby CA. To i jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2017.


< zpět